Na droze k serbskemu parlamentoju

Iniciatiwa za demokratiski legitiměrowane serbske ludowe zastupnistwo źo swóju nacerjonu drogu we směru Serbskego sejma dalej. Internetnu peticiju su pódpisali mjaztym wušej 800 luźi. W krejzu pśigłosowarjow jo iniciatiwa w slědnych mjasecach pytała kandidatow za Radu starostow. W nowemberje 2016 su se iniciatiwa w Njebjelćicach zmakała z kandidatkami a kandidatami, aby diskutěrowali dalšny póstup a sebjerozměśe starostow. Rada starostow njejo demokratiski zwólony organ, ale se rozmějo ako bazowodemokratiska kupka bergarjow, kenž kritiski pśewóźijo dalšne kšaceni a glěda za procesom wutwórjenja Serbskego sejma. Na prědnem zmakanju su se prědne zakłady źěła Rady starostow zapisali. K tomu słuša, až Rada starostow njejo wótzamknjony klub wuzwólonych, ale dalšnych zajmcow se móžo pśiwześ. Druga wažna wěc jo, až se glěda na rownopšawnosć mjazy Dolneju a Górneju Łužycu.

Dnja 28. januara 2017 jo se swětocnje konstituěrowała Rada starostow we wórjejskem groźe. Pówołane su byli 19 cłonkow z Biskopic, Budyšyna, Cerkwice, Chasowa, Chóśebuza, Čornego Chołmca, Chrósćic, Dešna, Drježdźan, Hózka, Kokrjowa, Mósta, Pančic-Kukowa, Ralbic, a Rownego. Mjazy nimi su dłujkodobne cłonki Domowiny a wšakorakich drugich organizacijow a demokratiskich partajow. Rada starostow gromaźi wjeliku towarišnostnu kompetencu z cłonkami z krejzow pśistajonych, burjow, rucnikarjow, wuměłcow, studentow, pśedewześarjow, gójcow a wědomnostnikow. Wšykne su se zjawnje póznali k pódpěrje twarjenja serbskego demokratiskego ludowego zastupnistwa. Prof. Klaws Tielmann jo pódšmarnuł we swójom swěźeńskem nagronje: „W nam znatych stawiznach njejsu Serby nikula Sejma měli. Wupórajomy se na nowu zemju. Rada jo lichy gremium, njewótwisna teke wót Iniciatiwy za Serbski sejm. Rada ma lichu ruku w zasadnych pšašanjach pśigótowanja wólbow. […] Nowe impulse za zeźaržanje a skšuśenje serbskeje kultury budu šym wuspěšnjejše, śim lěpjej se wóni w nimskej wokolinje koordiněruju.“ Wón jo nacerił wiziju bikulturnego Łužyce ako modelowy region dorozměśa mjazy ludami a kulturami. Za Serbow wiźi tśi głowne wupominanja: 1. serbsku rěc, 2. socialnu zwězanosć a 3. šćit sedleńskego ruma.

We swěźeńskej atmosferje kandidatki a kandidaty su dostali wopisma a pśipowěźeli sobustatkowanje w raźe starostow. Swětosnosći jo se pśizamknuła medijowa konferenca. Małe pśiwitanje jo móžnosć dało na diskusiju dalšnego póstupowanja. K tomu słušaju dalšne popularizěrowanje ideje Serbskego sejma ze zjawnymi diskusijami. Dalšne konkretizěrowanja źěła a kompetenca sejma su notne. Prědne pósejźenje Rady starostow jo naplanowane za kóńc februara we srjejźnej Łužycy.

Pśibytne cłonki iniciatiwneje kupki a zwólone starosty su diskutěrowali, až su zwólne na kooperaciju ze wšymi serbskimi organizacijami. Ruka jo wupśestrěta: Zastupniki Iniciatiwy Serbski sejm a Rady starostow žyce sebje zjawny dialog z Domowinu, kótaraž ako njepśijaśelka wiźona njejo. Prědne pozitiwne signale wót cłonkow zwězkowego pśedsedarstwa Domowiny na wótwórjony dialog wó pśichoźe serbojstwa su witane. Žedne pótajmnosći Iniciatiwa a Rada njamatej; wuzwólona droga pówołanja starostow dosć transparentna była. Se wě až koncept Serbskego sejma dotychměst hyšći njejo wuźěłany až do slědnego typcheńka. Domowina ako kšywowa organizacija Serbow jo wutšobnje pśepšosona sobu statkowaś na nastawanje modernego serbskego pógromadnosć z jadnom parlamentom, kótaryž demokratisku legitimaciju dobydnjo pśez powšykne wólby. Blokěrowanje na pomoc za pśichod a derjeměśe serbskego luda njejo.

Bildka: Serbski sejm.

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s